Les presents Condicions Generals regulen l’accés ai l’ús del lloc web propietat de LA CUINA DE L’ISAAC CB, societat espanyola amb domicili a Llofriu, Girona (17124) C/Barceloneta, 44, amb CIF E55006324.

Condició d’usuari
Tota persona que accedeixi al Lloc Web haurà de llegir les Condicions Generals vigents en el moment del seu accés, havent d’abstenir d’utilitzar el Lloc Web en cas de no estar plenament d’acord amb el seu contingut. La mera utilització del Lloc Web atribueix la condició d’usuari («Usuari») i suposa la plena acceptació de i adhesió sense reserves a aquestes Condicions Generals.

El lloc web
A través de l’adreça IP [www.lacuinadelisaac.com] (el «Lloc Web»), La Cuina de l’Isaac posa a disposició dels Usuaris un conjunt de continguts i informacions de diversa índole, generalment referits als productes i serveis comercialitzats per La Cuina de l’Isaac .

Modificació de les condicions generals
La Cuina de l’Isaac es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i el contingut disponible al lloc web, així com les presents Condicions Generals. En conseqüència, cada vegada que accedeixi al Lloc Web, l’Usuari haurà de consultar i acceptar l’última versió disponible d’aquestes Condicions Generals abans de continuar utilitzant el Lloc Web.

Ús del lloc web
L’ús del lloc web té caràcter gratuït, en el ben entès que aniran a càrrec de l’usuari els costos d’accés a Internet, així com els que es derivin, si escau, de l’adquisició de llicències d’ús d’aplicacions informàtiques necessàries per utilitzar el Lloc Web.

L’usuari accepta que l’ús del Lloc Web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat. En la utilització del Lloc Web, l’Usuari es compromet a no falsejar la seva identitat, a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de La Cuina de l’Isaac o de tercers ni que sigui contrària a la Llei, la moral o l’ordre públic o pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o impedir de qualsevol forma la normal utilització del Lloc Web.

La Cuina de l’Isaac adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus. No obstant això, l’Usuari és conscient i accepta que les mesures de seguretat disponibles per als sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, La Cuina de l’Isaac no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els anteriors.

Continguts del lloc web
Els continguts disponibles a través del Lloc Web són posats a disposició de l’Usuari per La Cuina de l’Isaac a partir d’informacions generades per la pròpia La Cuina de l’Isaac o procedents de tercers. La Cuina de l’Isaac procura que aquests continguts siguin de la major qualitat possible i estiguin raonablement actualitzats, però no garanteix la utilitat, idoneïtat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i / o actualitat dels Continguts. L’usuari pot dirigir-se a La Cuina de l’Isaac per contrastar l’exactitud i actualitat dels Continguts a través de l’adreça de correu electrònic [info@mmxstudio.net]

En conseqüència, i llevat del que disposen les normes imperatives que siguin aplicables, La Cuina de l’Isaac no assumeix cap responsabilitat enfront de l’Usuari derivada de l’existència d’informacions errònies, inexactes, no exhaustives, impertinents o no actualitzades en el Lloc Web.

Drets de propietat intel·lectual i industrial
El lloc web i els diferents elements que l’integren, com ara bases de dades, aplicacions informàtiques, signes distintius, logotips, fotografies, fragments d’obres audiovisuals, dissenys gràfics o qualsevol altre, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial dels quals La Cuina de l’Isaac és titular exclusiu o cessionari amb l’abast requerit.

Les presents Condicions Generals no impliquen cessió ni transmissió a favor de l’Usuari de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Lloc Web ni sobre qualsevol dels seus elements integrants. Queden expressament prohibits a l’Usuari els actes de reproducció, distribució, transformació, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o l’explotació per qualsevol mitjà o procediment del Lloc Web o dels seus elements integrants, excepte en els casos en què estigui legalment permès o hi hagi autorització expressa i per escrit de La Cuina de l’Isaac.

L’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts disponibles a través del Lloc Web per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L’Usuari s’haurà d’abstenir d’eludir o tractar d’eludir qualsevol mesura tecnològiques adoptades per La Cuina de l’Isaac per a restringir actes que no comptin amb l’autorització de La Cuina de l’Isaac o de tercers titulars de drets sobre obres o prestacions protegides accessibles a través del Lloc Web. L’Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Lloc Web, ja siguin de titularitat de La Cuina de l’Isaac o de tercers.

Procediment de notificació de continguts il·lícits o infractors
En el cas que un usuari consideri que qualsevol dels continguts o informacions disponibles a través del Lloc Web infringeix els seus drets o resulta, per qualsevol motiu, il·lícit, podrà posar-ho en coneixement de La Cuina de l’Isaac mitjançant una carta dirigida al seu domicili social, incloent la referència «Continguts Il·lícits».

En la seva comunicació, l’Usuari ha d’identificar els punts següents:
– El seu nom, dades de contacte i número de DNI o document equivalent.
– El / els contingut / s del Lloc web que consideri il·lícit / so lesiu / s dels seus drets.
– El motiu pel qual considera que el / els contingut / s denunciat / s resulta / n il·lícit / so lesiona / n seus drets.
– El dret que considera lesionat o la norma presumptament infringida per La Cuina de l’Isaac, indicant, si és el cas, l’obra, prestació protegida, invenció o signe distintiu del qual sigui titular.
– Una declaració signada mitjançant la qual es faci responsable de la veracitat del manifestat a La Cuina de l’Isaac en la seva comunicació.
Hiperenllaços i llocs enllaçats
Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i el Lloc Web (un «Hiperenllaç») hauran de complir els termes que a continuació s’estableixen. El establecemiento d’un Hiperenllaç sota termes diferents dels que es recullen a continuació requerirà la prèvia acceptació per escrit de La Cuina de l’Isaac:
– El Hiperenllaç únicament permetrà el redireccionament al Lloc Web, però no podrà suposar la reproducció total o parcial del contingut del lloc web.
– L’usuari no podrà reproduir ni imitar a la seva pàgina web la totalitat o part del Lloc Web, en particular no podrà reproduir ni imitar la forma de presentació o disposició dels continguts («look and feel») del lloc web de tal manera que es pugui generar un risc d’associació o confusió entre el Lloc web i la pàgina web de l’Usuari.
– L’usuari no utilitzarà marcs («Frames») o enllaços acoblats («Inline Links») al Lloc Web ni crearà un entorn o barra de navegació sobre els continguts del lloc web.
– L’usuari no realitzarà manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigradores sobre el lloc web, sobre La Cuina de l’Isaac, sobre les empreses que pertanyen al seu grup empresarial ni sobre els administradors, empleats, productes o serveis de qualsevol d’elles.
– L’usuari no declararà ni suggerirà l’existència d’una relació de col·laboració o associació empresarial amb La Cuina de l’Isaac, i s’abstindrà de presentar els continguts oferts a través de la pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç com a continguts aprovats o supervisats per La Cuina de l’Isaac.
– La pàgina web en què s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà cap signe distintiu, incloses denominacions, logotips o eslògans, que identifiquin La Cuina de l’Isaac, excepció feta d’aquelles denominacions que formin part del mateix enllaç.
– La pàgina web en què s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
– En tot cas, La Cuina de l’Isaac es reserva el dret de prohibir o inutilitzar, de manera discrecional, en qualsevol moment, qualsevol Hiperenllaç al Lloc Web. L’usuari estarà obligat a modificar o retirar immediatament de la seva pàgina web qualsevol Hiperenllaç, contingut o signe distintiu propietat de La Cuina de l’Isaac si li fos requerit.

El lloc web posa a disposició de l’Usuari, únicament per a l’accés a la informació, continguts i serveis disponibles a Internet, hiperenllaços o dispositius tècnics d’enllaç (per exemple, links o botons), que permeten a l’Usuari l’accés a llocs o portals de Internet pertanyents ao gestionats per tercers (els «Llocs enllaçats»).

La Cuina de l’Isaac no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els Llocs Enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis disponibles a través d’aquests, pel que és responsabilitat del usuari de manera exclusiva la navegació a través dels llocs enllaçats.

Tractament de dades de caràcter personal
Pel sol fet de visitar el Lloc Web no queda registrat de forma automàtica cap dada de caràcter personal que identifiqui a un Usuari. No obstant això, hi ha determinada informació de caràcter no personal i no identificable amb un Usuari concret que es recull i queda gravada en els servidors de La Cuina de l’Isaac amb l’únic objecte de facilitar la navegació de l’Usuari i millorar la gestió del lloc web. Aquesta informació queda recollida a través d’arxius comunament denominats «cookies», que permeten deixar constància de dades com ara el tipus de navegador d’Internet de l’usuari, el seu sistema operatiu, l’adreça IP des de la qual s’accedeix al lloc web o les seves preferències quant a la disposició dels continguts en la pàgina web.

En tot cas, l’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè aquest li avisi de la recepció de cookies i per a impedir la seva instal·lació en el disc dur del seu ordinador. En modificar la configuració del seu navegador, l’usuari pot acceptar o rebutjar totes les galetes i demanar que se li notifiqui amb caràcter previ a la instal·lació de cadascuna d’elles.

Sense perjudici de l’anterior, en el supòsit que a través del Lloc Web La Cuina de l’Isaac arribi a recaptar dades personals de l’Usuari, La Cuina de l’Isaac proporcionarà a l’Usuari la informació necessària perquè, amb caràcter previ, aquest pugui prestar el seu consentiment per tal que La Cuina de l’Isaac procedeixi al tractament de les seves dades de caràcter personal d’acord amb les finalitats desitjades i les incorpori als corresponents fitxers titularitat de La Cuina de l’Isaac.

La política de La Cuina de l’Isaac en matèria de tractament de les dades de caràcter personal dels usuaris es basa en la protecció de la confidencialitat i en el respecte a la voluntat dels Usuaris. En conseqüència, La Cuina de l’Isaac únicament tracta les dades personals que els Usuaris li facilitin conscient i voluntàriament i aquest tractament únicament persegueix la finalitat que cada usuari, segons les seves preferències, hagi consentit en el moment de facilitar les seves dades.

En compliment de les seves obligacions legals, La Cuina de l’Isaac garanteix als Usuaris que adoptarà les mesures necessàries per assegurar la confidencialitat i el bon ús de les seves dades personals, així com la possibilitat que els Usuaris exercitin en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes establerts en la legislació vigent. Per a l’exercici dels seus drets, els Usuaris podran dirigir-se per escrit a La Cuina de l’Isaac per carta a la següent adreça: La Cuina de l’Isaac SC (Ref. Dades Personals), Llagostera, Girona (17240), carrer Àngel Guimerà, 26.

Llei aplicable
Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei espanyola comú.

Jurisdicció
La Cuina de l’Isaac i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l’accés al Lloc Web. En el cas que l’Usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, La Cuina de l’Isaac i l’usuari es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya)